Laporan Tata Kelola

PT BPR CATUR ARTHA JAYA

LAPORAN TATA KELOLA :

Tahun 2016 (Download disini)
Tahun 2017 (Download disini)
Tahun 2018 (Download disini)
Tahun 2019 (Download disini)
Tahun 2020 (Download disini)
Tahun 2021 (Download disini)
Tahun 2022 (Download disini)